Regulamin

Informacja dla Kupujących

Kupujący ma obowiązek starannie zapoznać się z informacją dotyczącą sposobu zakupu towarów Firmy Metal-Plast.

Kupujący powinien natychmiast zawiadomić Firmę Metal-Plast poprzez wysłanie reklamacji wraz ze zdjęciem drogą elektroniczną, jeżeli stwierdzi jakiekolwiek wady zamówionych towarów. Firma Metal-Plast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w rozmiarach, gdyż sprzedawany towar jest produktem odkuwanym przez matrycę, która ulega zużyciu, co powoduje rozbieżności w rozmiarach w tolerancji +/- 2 mm. W momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłania wadliwego towaru.

Firma Metal-Plast nie będzie ponosiła kosztów wysyłki nieodpowiednich, według Klienta, towarów, Klient czyni to na własny koszt. Wszystkie zdjęcia artykułów są zdjęciami poglądowymi i mogę róznić się od faktycznego wyglądu. Sprzedawane towary nie są pokryte żadną substancją antykorozyjną, podkładem czy farbą.

Jeżeli dostarczone towary są niezgodne tylko ilościowo, wtedy Klient ma obowiązek zawiadomić Firmę Metal-Plast o zaistniałej sytuacji i w przypadku potwierdzenia braków w ilości,

Firma Metal-Plast prześle Kupującemu brakujące towary na swój koszt.

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI NA CAŁY ASORTYMENT (ELEMENTY KUTE ORAZ SPRZĘT ROLNICZY) ZAKUPINOY W NASZEJ FIRMIE

 

Producent udziela na urządzenie 12-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży przy założeniu, że będzie ono używane zgodnie z powszechnymi zasadami eksploatacji sprzętu.

Gwarancją nie są objęte części posiadające określoną żywotność lub podatne na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne jak np. uszczelki, przewody gumowe i plastikowe, elementy z tworzyw sztucznych, elementy szklane i plexiglas-owe, elementy ścierne, obrotowe.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

• uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,

• uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach i do celów do tego nieprzeznaczonych,

• uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu mechanicznego, hydraulicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

• uszkodzeń w wyniku zaniechania dokonywania stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu, do których zobowiązanych jest Użytkownik we własnym zakresie,

• uszkodzeń spowodowanych działaniem zjawisk zewnętrznych np. wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożarów itp.

Nabywca traci gwarancję w przypadku:

• podjęcia próby samodzielnej re-konfiguracji, rozbudowy lub zmiany konstrukcyjnej zakupionego sprzętu,

• naruszenia plomb lub blokad umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,

• wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych niezwiązanych z zużyciem eksploatacyjnym,

• wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieuprawnione osoby fizyczne lub firmy,

• wszelkich prób napraw sprzętu przez użycie nieoryginalnych lub nieregenerowanych podzespołów i materiałów.

Niniejsza gwarancja nie zobowiązuje producenta do wymiany części z powodu jej naturalnego zużycia lub wymiany zespołu z powodu naturalnego zużycia jego części.

Kupujący może składać u Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy (faktura VAT bądź paragon) pod adresem reklamacje@metal-plast.eu lub w formie pisemnej na adres:

Metal-Plast Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Brzozie Lubawskie 95b

13-306 Kurzętnik

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, - zdjęcia.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy na podstawie:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru, którego reklamacja została rozpatrzona negatywnie, następuje na koszt Kupującego.